Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Seconds Out. Seconds Out is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassingzijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden 1 kalendermaand na bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Seconds Out te zijn ontvangen.

Lidmaatschap

Ik ben bekend met het feit dat ik mijn lidmaatschap aanga voor de afgesproken contractsduur die ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Seconds Out worden overgedragen. Seconds Out zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip een identificatie te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidkaart binnenkomt inderdaad een Seconds Out-lid is.

Lidmaatschapsgelden

Het lidmaatschap dient door het lid via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, danwel desgewenst voor de gehele contractduur. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van het contract, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik wil maken van de faciliteiten van Seconds Out, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Seconds Out een bedrag van 8,00 euro aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren. Wanneer het tweemaal niet gelukt is de maandelijkse bijv ooruitbetaling verschuldigde bedragen via de automatische incasso af te schrijven, dat na herinneringsnota of ander schrijven, zijn de resterende termijnen direct opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Seconds Out te worden voldaan. Het lid kan de faciliteiten van Seconds Out niet gebruiken tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.Indien Seconds Out over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer Seconds Out over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de faciliteiten van Seconds Out niet gebruiken tot het moment dat alle, door Seconds Out in rekening gebrachte kosten, betaald zijn. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Seconds Out is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. Seconds Out is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien de prijswijziging wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden van de afgesproken contractsduur, dan heeft het lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Lidmaatschappas

Het lid ontvangt, na ondertekeningvan de overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van SecondsOut en is strikt persoonlijk. Seconds Out is bevoegd om bij misbruik van deze pas het lid de toegang te ontzeggen. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan Seconds Out te worden gemeld. Seconds Out zal in een dergelijk geval 15,00 euro in rekening brengen bij het lid voor een nieuwe pas. SecondsOut is gerechtigd om op ieder tijdstip een identificatie van de leden te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidkaart binnenkomt inderdaad Seconds Out-lid is.

Beëindiging Lidmaatschap

Indien ik mijn lidmaatschap niet twee kalendermaanden voor de einddatum schriftelijk bij Seconds Out opzeg, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur,met een opzegtermijn van twee kalendermaanden. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegbrief. Het opzegformulier dient bij Seconds Out teworden ingevuld en ingeleverd samen, en in overleg met een van de medewerkers van Seconds Out. De kopie van dit gezamenlijk ingevulde en ondertekendeformulier, dient tevens als bewijs van de aanvraag tot opzegging voor de deelnemer. Het opzeggen kan niet via de post, telefonisch of e-mail maar alleen persoonlijk middels een opzegformulier aan de balie bij Seconds Out. Het, door het clublid, tussentijds beëindigen van het contract is enkel mogelijk op medische gronden waarbij een doktersverklaring vereist is of bij het verhuizen buiten een straal van 50 km van Seconds Out. Hiervoor is een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van 2 kalendermaanden. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is Seconds Out bevoegd 15,00 euro administratiekosten in rekening te brengen.

Ziekte/Blessures/Zwangerschap

In geval van een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van Seconds Out het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. Studie, stage, werk en vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs. Seconds Out is bevoegd hier eenmalig een bedrag van 15,00 euro voor in rekening te brengen.Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting. Bij blessure en ziekte heeft het lid 1 maand eigen risico, dat wil zeggen dat de 1stemaand die het lid verzuimd voor eigen rekening is. In geval van zwangerschap mag de overeenkomst tussentijds maximaal 3 maanden aaneengesloten worden opgeschort.

Openingstijden

Seconds Out is bevoegd om de openingstijden te bepalen, tijdelijk of blijvend te wijzigen. Seconds out is gesloten op de algemene erkende feestdagen en de zondagen.

Persoonsgegevens

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid

(bv. adres of bank gegevens) dienen direct aan Seconds Out te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigen en wanneer Seconds Out kosten dienen te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het lid.

Aansprakelijkheid

Seconds Out is niet aansprakelijkvoor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Seconds Out of haar leidinggevende. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer informatie bij uw verzekeringsmakelaar. Noch Seconds Out, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van Seconds Out.

Seconds Out Voorwaarden

Het lid is bekend dat Seconds Out bovenstaande voorwaarden hanteert. Deze voorwaarden zijn aanwezig bij SecondsOut en kunnen indien desgewenst opgevraagd worden bij de balie van Seconds Out. Seconds Out kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft. De voorwaarden kunnen worden gedownload op desite van www.secondsout.nl.

Social media

Tijdens de lessen van  Seconds out kan er gefotografeerd of gefilmd worden voor social media van de Seconds out pagina’s. Mocht u dit niet willen dan kunt u mailen naar info@secondsout.nl.

Slot bepaling

Overeenkomsten tussen het lid en Seconds Out kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Wanneer een van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijvende overige bepalingen gelden.

KvK: 54136083

Menu